RODO

Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych RODO. Wszystko po to, by zagwarantować Ci najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych i poinformować Cię o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich i innych uprawnieniach, które gwarantuje Ci rozporządzenie. Jako administrator Twoich danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych.

O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Ciebie i Twoje dane, będziemy informować Cię na bieżąco.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest F.H.U Joanna Siedlecka, ul. Ostrołęcka, 06-300 Przasnysz, NIP 5711662896

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: sklep@galeria-artystyczna.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Dane Twoje gromadzimy w celu zawarcia umowy sprzedaży i obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Przetwarzanie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO prawnie uzasadniony interes Administratora związany z realizacją obowiązków ustawowych o świadczenie usług drogą elektroniczną).

Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych do celów marketingowych. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: sklep@galeria-artystyczna.pl

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom naszej firmy, podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: sklep@galeria-artystyczna.pl

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: info@plakaty-ulotki.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności:

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Bez Twojej zgody nie będziemy jednak mogli informować Cię o nadchodzących wydarzeniach i promocjach.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Ciebie.

 

Regulamin sklepu

Informacje ogólne:

1. Właścicielem sklepu internetowego galeria-artystyczna.pl jest: F.H.U. Joanna Siedlecka, ul. Ostrołęcka 1, 06-300 Przasnysz, NIP 5711662896

2. Zamówienia w Sklepie można składać przez stronę lub osobiście w placówce sklepu.

3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie galeria-artystyczna.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub dowód sprzedaży).

5. Oferta Sklepu jest ważna na terenie Polski. W przypadku klientów zagranicznych prosimy o kontakt poprzez e-mail.

6. Zamówień w sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w galeria-artystyczna.pl przez osoby trzecie.

8. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504 873 581 lub drogą elektroniczną sklep@galeria-artystyczna.pl


 

Realizacja zamówień:

1. W celu dokonania zamówienia należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, oraz zaakceptować zawarte w formularzu warunki i koszty dostawy. Zamówienia można również składać telefonicznie przy wyborze przedpłaty przelewem lub mailowo.

2. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do dwóch dni roboczych od dnia jego przesłania do sklepu.

3. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia poprzez e-mail (lub telefonicznie).

4. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

5. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji niezwłocznie zawiadomimy Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

7. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie, zmiany czasu trwania promocji oraz odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Warunki płatności:

1. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności: przelew na konto lub pobranie za zaliczeniem.

2. Podstawową metodą zapłaty jest przelew na konto. Wpłaty prosimy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. W opisie przelewu prosimy o dopisanie nr zamówienia.

3. Wysyłka towaru nastąpi po wpłynięciu należności na konto: F.H.U. Joanna Siedlecka, ul. Ostrołęcka 1, 06-300 Przasnysz , mBank nr 33 1140 2004 0000 3502 7719 1186

Faktura VAT lub dowód sprzedaży będą wystawione w chwili wydania towaru i wysłane razem z zakupionym towarem.

Warunki wysyłki:

Zamówione towary wysyłamy w przeciągu 24h od dnia złożenia zamówienia do 7 dni roboczych. Towary przesyłane są Pocztą Polską oraz firmą kurierską. Koszt transportu doliczany jest do faktury klienta. Cena przesyłki ustalana jest w oparciu o stawki Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej i zależy od wagi przesyłki. Szczegóły stawek potwierdzane są przy realizacji zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wysyłki towarów z powodu różnorodności oferty naszego sklepu. Wszelkie zmiany będą najpierw uzgadniane z klientem.

Orientacyjny czas dostawy paczki przez Pocztę Polską od momentu otrzymania przez państwa zawiadomienia o wysłaniu przesyłki to dla paczki priorytetowej 2-4dni, natomiast paczki ekonomicznej około 3-5dni roboczych.

Reklamacje i zwroty zakupionych towarów:

Wszystkie towary zakupione w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i objęte są gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

W przypadku wykrycia przez Zamawiającego wad technicznych, zakupiony towar powinien być niezwłocznie odesłany z powrotem do Sklepu opłaconą przesyłką pocztową wraz z dokładnym opisem reklamacji. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt klienta. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie i sposobie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktów nie podlegają reklamacji

Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu. W przypadku tego typu uszkodzeń trzeba odmówić przyjęcia przesyłki oraz w obecności doręczyciela spisać protokół szkody i dostarczyć go wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym do Sklepu. Reklamowany towar musi być fabryczne opakowany.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy.

Zwrotowi podlegają tylko towary nie używane (nie noszące jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowane. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar lub też towar został wykonany na zamówienie klienta.

W razie odstąpienia od umowy przesyłkę należy odesłać na swój koszt, należycie zapakowaną wraz z dowodem zakupu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Do przesyłki powinien być dołączony numer zamówienia i imię i nazwisko na jakie było zamówienie oraz numer konta bankowego.

W przypadku, gdy wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki.

Ochrona danych osobowych:

Sklep gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Dane osobowe klientów wykorzystywane są jedynie w celu obsługi transakcji i w zakresie, na który Sklep otrzymał zgodę. Rejestracja zamawiającego nie jest warunkiem koniecznym dla zawarcia transakcji zakupu, jednak pomoże w sprawnej i korzystnej dla Państwa obsłudze i wymianie informacji ze Sklepem. Zamawiający ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub ich usunięcia.

Zgodność barw

Staramy się, by wszystkie kolory produktów przedstawione w Sklepie jak najbardziej odzwierciedlały stan rzeczywisty. Jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej zgodności barw. Kolory farb zaprezentowane na stronie Sklepu mogą się różnić w zależności od ustawień i właściwości monitora.

Poszerzanie oferty sklepu

Jeżeli są Państwo zainteresowani kupnem produktu, który nie jest zawarty w ofercie sklepu internetowego, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną. W ramach możliwości postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom i dodać go do bazy produktów.

POLITYKA COOKIES

 Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest  F.H.U. Joanna Siedlecka, ul. Ostrołęcka 1, 06-300 Przasnysz (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 
Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.